This is the portfolio work of Sophia Georgopoulou. Enjoy!